Deklaracja dostępności

Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach. Dane teleadresowe: Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
w Chojnicach ul. Strzelecka 31a  89-600 Chojnice

Koordynator do spraw dostępności: Joanna Boszko tel. 52 397 35 74; adres mailowy: sekretariat@opr-chojnice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-30

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 25.01.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Boszko, adres poczty elektronicznej sekretariat@opr-chojnice.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności:  mgr Joanna Boszko

Kontakt:
Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej, ul. Strzelecka 31a pokój nr 11 (I piętro)
tel. /52/ 397 35 74 adres mailowy: sekretariat@opr-chojnice.pl

Zadania Koordynatora do spraw dostępności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach,
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  3. Monitorowanie działalności Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność architektoniczna

Budynek:

Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej, ul. Strzelecka 31a

Do budynku prowadzi  jedno  wejście od ul. Strzeleckiej.

Do wejścia prowadzą schody.  Podjazd dla wózków znajduje się przy wejściu na salę świetlicową po prawej stronie budynku. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na piętrze 1. W razie potrzeby pracownik Ośrodka zejdzie do interesanta na piętro 1.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze 1.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (piktogramy) z podstawowym funkcjami obiektu, w tym o drogach ewakuacji oraz

W budynku są oznaczenia podświetlane dróg ewakuacji oraz oznaczenia kontrastowe na schodach.

Brak tłumacza języka migowego.

Osoby głuchonieme chcące skorzystać z pomocy Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach, proszone są o zgłoszenie tego faktu, na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie winno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą wybranej metody komunikowania się i może nastąpić (wniosek do pobrania):

  1. w formie pisemnej poprzez złożenie pisma w sekretariacie Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach,
  2. w formie pisemnej poprzez przesłanie pisma faksem na numer 523973574,
  3. w formie mailowej na adres sekretariat@opr-chojnice.pl


Pracownik Ośrodka skontaktuje się z osobą głuchoniemą (w sposób, który został przez nią wskazany) celem ustalenia termin realizacji świadczenia.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Strona używa plików cookies!
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Rozumiem