Zajęcia grupowe

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym

Prowadzące:

Grupa docelowa:

Jest to grupa dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 5 lat. Zajęcia dopasowane są do potrzeb i możliwości dzieci. Dzieci mają zorganizowane zajęcia według ustalonego planu.

Dzienny plan zajęć:

 1. Zbieranie się dzieci w świetlicy. Zajęcia ciche, gry stolikowe.
 2. Zajęcia tematyczne prowadzone przez wychowawców:
 3. Zabawy konstrukcyjne, gry planszowe, układania, malowanie, rysowanie. Zabawy indywidualne i grupowe według zainteresowań dzieci. Zabawy ruchowe. Zabawy ogólnorozwojowe.
 4. Posiłek – wspólne przygotowanie. Czynności samoobsługowe
 5. Spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy na placu zabaw. Gry i zabawy stolikowe. Zabawy integracyjne i rozwijające zainteresowania dzieci.
 6. Gry i zabawy dowolne. Zajęcia relaksacyjno-wyciszające. Porządkowanie sali świetlicowej. Odbieranie dzieci przez rodziców lub opiekunów.

Ramowy rozkład dnia jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.

CELE:

 1. Zaspokojenie potrzeb środowiska w zakresie zorganizowanej opieki dla dzieci.
 2. Przygotowanie dziecka do samodzielności.
 3. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystywania.
 4. Propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych.
 5. Wpajanie szacunku dla tradycji, historii narodowej oraz symboli narodowych.
 6. Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.
 7. Właściwe i bezpieczne korzystanie z dóbr przyrody.

Czas realizacji: wrzesień 2018 r. – czerwiec 2019 r.

Nabór:  kwiecień – sierpień, przyjęcie dziecka poprzedza kontakt rodziców zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach z prowadzącymi

Ilość miejsc: max.15

Grupa Rozwoju Rodzica

czwartek 12.00-13.00

Prowadzący: mgr Marta Winiarska, mgr Anna Lemanczyk

 

Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dzieci.
Zajęcia psychoedukacyjne dla Rodziców.

wtorek 15:00-19:00

Prowadzący: mgr Zofia Myszka, mgr Karol Kołyszko

Grupa docelowa: dzieci w wieku od 6 lat do 14 lat; nieśmiałe, nadpobudliwe psychoruchowo, dzieci z problemami emocjonalnymi, sprawiające trudności wychowawcze

Cele:

Czas realizacji: wrzesień 2018 r.- czerwiec 2019 r.

Nabór: cały rok szkolny po uprzedniej konsultacji rodziców z prowadzącymi zajęcia.

Ponadto specjaliści Ośrodka dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne prowadzą Grupę Rozwoju Rodzica w godz. 18.00 – 19.00.

Zajęcia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem gier planszowych

wtorek 15.00-19.00

Prowadzący: mgr Marta Winiarska, mgr Anna Lemanczyk

Grup docelowa: dzieci uczestniczące w warsztatach rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych

Czas realizacji: październik 2018 – czerwiec 2019

Cele:

Nabór: W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające  na  warsztaty rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych

Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dla młodzieży (klasa VII, VIII i III klasa gimnazjum)

poniedziałek 15:30-17:00        
Prowadzące: mgr Joanna Boszko, mgr Beata Stopa

Grupa docelowa:

Cele grupy: poprawa funkcjonowania społecznego i emocjonalnego młodzieży poprzez dostarczane pozytywnych doświadczeń, które mają na celu wzmocnić poczucie własnej wartości, rozwijać umiejętności komunikacyjne, a także poszerzyć wiedzę na temat rozpoznawania i nazywania własnych emocji

Czas realizacji : cały rok (październik- czerwiec), z przerwą w okresie wakacyjnym, raz w tygodniu, 1,5 godziny Nabór: na wniosek pedagoga szkolnego, sądu, policji, rodziców oraz specjalistów Ośrodka; kwalifikację poprzedzi konsultacja z prowadzącymi zajęcia

Warsztaty dla młodzieży (II semestr 2019 r.)

środa 18.00-19.30
Prowadzące: mgr Dorota Urbańska- Król, mgr Anna Zarębska

Grupa Rozwoju Osobistego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

środa 15:30-17:30
Prowadzące: mgr Dorota Urbańska-Król, mgr Monika Szulc

Grupa docelowa:
Grupa Rozwoju DDA jest skierowana do osób, które doświadczyły w dzieciństwie choroby alkoholowej jednego lub obojga rodziców, przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej. W wyniku tych przeżyć maja trudności z nawiązywaniem relacji, są wycofane, niepewne, reagują złością oraz lękiem. Jest to grupa zamknięta, pracującą w oparciu o fazy procesu grupowego, co determinuje zarówno podejmowaną tematykę, jak też aktywność osób prowadzących. Punktem odniesienia są relacje między uczestnikami, co pozwala na oparcie poruszanej tematyki na doświadczeniu własnym. Daje to możliwość wpływania na przyrost osobistych umiejętności, podwyższania samoświadomości, a nawet na zmianę postaw. Przynależność do grupy jest dobrowolna.

Cele grupy:
- uwolnienie się od dziecięcego poczucia doznanej krzywdy
- uczenie konstruktywnego radzenia sobie z emocjami, co przekłada się na budowanie zdrowych relacji interpersonalnych
- urealnienie obrazu samego siebie
- budowanie poczucia własnej wartości.

Czas realizacji : w okresie od października 2018 do czerwca 2019

Nabór:
Dołączenie do grupy poprzedzają sesje indywidualne  z jednym z terapeutów prowadzących, pełniące funkcję diagnostyczno-konsultacyjną .

Ilość miejsc w grupie ograniczona (max 12 osób).

Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze z elementami programu "Spójrz inaczej" dla dzieci w wieku 7-11 lat

piątek 12.00-15.00

Prowadzące: mgr Dorota Urbańska-Król, mgr Martina Węsierska

Grupa docelowa:

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-11 lat, których rodzice korzystają z różnych form pomocy w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach.

Cele zajęć:

rozwijanie umiejętności psychospołecznych dzieci, w tym umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, kształtowania pozytywnej samooceny i pozytywnego obrazu siebie, zapobieganie destrukcyjnym zachowaniom w grupie rówieśniczej i odrzuceniu rówieśniczemu poprzez tworzenie warunków do rozwoju empatii i zdolności przyjmowania  perspektywy drugiego człowieka, które służą wspieraniu rozwoju umiejętności współpracy i wspólnej zabawy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów/konfliktów oraz umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, zachęcanie do zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie wiedzy o własnym ciele, zachowaniach prozdrowotnych, zasadach bezpieczeństwa i niektórych zagrożeniach dla zdrowia, w tym związanych z używaniem szkodliwych substancji chemicznych.

Czas realizacji: w okresie październik 2018 – czerwiec 2019

Nabór:  kontakt rodziców dzieci zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach z prowadzącymi

Warsztaty Rozwoju Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców

poniedziałek 15:30-17:00
Prowadzące: mgr Dorota Urbańska-Król, mgr Anna Zarębska

Cele grupy-  głównym celem warsztatu jest podwyższanie kompetencji rodziców poprzez:

Czas realizacji : w okresie od października 2018 do czerwca 2019 Nabór: Dołączenie do grupy poprzedzają konsultacje indywidualne z jednym z prowadzących warsztaty. Ilość miejsc w grupie ograniczona (max 12 osób).

Grupa opiekuńczo-wychowawcza przy grupie rozwoju rodzica z elementami treningu kreatywności

poniedziałek 15:30-17:00

Prowadzący: mgr Anna Lemanczyk, mgr Monika Szulc, mgr Marta Winiarska, Zdzisław Januszewski

Grupa docelowa: Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, których rodzice uczestniczą w odbywających się równolegle spotkaniach Grupy Rozwoju Rodzica w w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach.

Cele grupy: Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej oraz stworzenie warunków do rozwijania kompetencji społeczno- emocjonalnych. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystywania.

Czas realizacji : w każdy poniedziałek w godzinach 15.00 – 17.00 w okresie od października 2018 do czerwca 2019.

Ilość miejsc w grupie ograniczona.

Zajęcia plastyczne z elementami arteterapii dla dzieci

poniedziałek 17.10-19.00 

Prowadzący: mgr Dorota Urbańska-Król, mgr Anna Zarębska

Grupa docelowa: Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-14 lat, których rodzice korzystają z różnych form pomocy w Ośrodku Profilaktyki rodzinnej w Chojnicach.

Cel główny: Główne założenia programu to wzbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci, wszechstronne rozwijanie zdolności, wdrażanie do konstruktywnego spędzania wolnego czasu.

Cele szczegółowe:

Czas realizacji: październik 2018 – czerwiec 2019

Nabór:  kontakt rodziców dzieci zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach z prowadzącymi

Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne dla uczniów klas I-IV

wtorek 15.00-17.00

Prowadzące: mgr Beata Stopa, mgr Martina Węsierska

Grupa Rozwoju Rodzica

wtorek 17.00-18.00

Prowadzący: mgr Beata Stopa, mgr Martina Węsierska

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci

środa 15.00-17.30

Prowadzący: mgr Anna Zarębska, Zdzisław Januszewski

Grupa docelowa:
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, których rodzice korzystają z różnych form pomocy w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach.

Cele grupy:

Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej oraz stworzenie warunków do rozwijania kompetencji społeczno- emocjonalnych, doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi, wspieranie potencjału twórczego, rozwijanie zainteresowań, budowanie pozytywnego obrazu siebie i zwiększenie poczucia własnej wartości, dostonalenie sprawności manualnej i percepcyjnej, tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery na zajęciach.

Czas realizacji : w okresie od października 2018 do czerwca 2019.

Nabór:  kontakt rodziców dzieci zainteresowanych uczestnictwem  w zajęciach  z prowadzącymi

Ilość miejsc w grupie ograniczona.

Grupa AA

Strona używa plików cookies!
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Rozumiem